2006

Badania źródeł pisanych

W ramach przygotowania merytorycznej podbudowy pod planowane na 2006 r. wykopaliska archeologiczne zostałem wytypowany przez prof. Leszka Kajzera do wykonania kwerendy archiwalnej. Jeszcze w 2005 r. rozpocząłem zgłębianie zasobów archiwalnych, aby przeanalizować rękopisy dotyczące zamku. Robiłem to nie tylko w ramach kwerendy do wykopalisk, ale również jako element przygotowań do mojej pracy magisterskiej ("Zamek w Sochaczewie XVI-XVIII w."). Sochaczewski zamek uchodził wśród badaczy za obiekt legitymujący się niewielką ilością zachowanych źródeł pisanych. Tym większe było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że istnieje kilkadziesiąt stron rękopisów polskich i łacińskich (inwentarzy starostwa z XVI i XVII w.) dotyczących właśnie zamku sochaczewskiego. Odkrycie to można nazwać przełomowym, ponieważ okazało się, że większa część tych tekstów była naukowcom nieznana. Dzięki tłumaczeniom, w których pomagały mi moja promotor dr Hanka Żerek-Kleszcz oraz prof Alicja Szymczak udało się uzyskać wiele ciekawych i nieznanych nikomu informacji o zamku późnośredniowiecznym i nowożytnym. Te inwentarze jak i szereg innych odnalezionych źródeł rozwiązało całe mnóstwo problemów związanych z różnymi fazami architektonicznymi zamku.

23 maja 2006 roku w sochaczewskim muzeum doszło do kolejnego spotkania między prof Kajzerem, a władzami miasta, na którym potwierdzono fundusze na wykopaliska, dopracowano szczegóły ekspedycji oraz omówiono wyniki badań dr Kamińskiego. Podczas dyskusji doszło również do bardzo ciekawej i konstruktywnej wymiany poglądów, dotyczącej ratowania wzgórza i murów zamkowych, a także ewentualnej częściowej odbudowy zamku. Przez cały ten okres wielokrotnie kontaktowałem się z władzami miejskimi, żeby dopilnować, aby wszystkie szczegóły organizacyjne prac archeologicznych były dopracowane. Nagłaśniałem również sprawę zamku w lokalnej prasie i radiu (Fama i Bis).

Wykopaliska archeologiczne

Prace archeologiczne odbywały się w dniach 3-28lipca 2006 roku. Studenci wraz z kadrą naukową w postaciach prof. Leszka Kajzera, mgr Aleksandra Andrzejewskiego i mgr Tomasza Olszackiego zamieszkali w internacie przy sochaczewskim Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jako wykonawca kwerendy źródłowej miałem duży wpływ na rozmieszczenie kilku wykopów archeologicznych. Wspólnie z ekipą podjęliśmy próbę wyjaśnienia przynajmniej kilku z powyżej wspominanych zagadnień. Wśród nich do najważniejszych należały:

- ostateczne odkrycie wszystkich reliktów potwierdzonej źródłowo i częściowo archeologicznie wieży północnej zamku książęcego (niestety nie powiodło się z racji kiepskiego stanu północnej skarpy)
- odkrycie śladów gotyckich/nowożytnych kurtyn murów od stron północnej i północno-wschodniej (zrealizowano w 2007 r.)
- stwierdzenie czy istnieje na wzgórzu faza osadnictwa przedgrodowego (zrealizowane w 2007 r.)
- odnalezienie od wschodu wjazdu do zamku średniowiecznego i nowożytnego, poprzez lokalizację budynku bramnego oraz odnalezienie śladów po drewnianym moście (częściowo wykonane podczas wykopalisk 2006 i 2007 r.).

Jak już powyżej wspomniałem, z racji wyników badań wstępnych dotyczących statyki wzgórza, możliwość zakładania wykopów archeologicznych została ograniczona do wschodniej, centralnej i południowej części wzgórza. Od wschodniej strony powinien znajdować się wjazd do zamku nowożytnego, a może i średniowiecznego, dlatego też tam właśnie otwarty został główny wykop archeologiczny. Drugi duży wykop założony został w południowo-wschodnim narożniku izby stołowej znajdującej się w zachodnim skrzydle zamkowym. Po kilku dniach okazało się, że wybór miejsca na wykop od wschodu okazał się bardzo trafny, ponieważ odkryto zespół 3 nieznanych wcześniej, solidnych fundamentów, wychodzących prostopadle do skrzydła wschodniego w kierunku skarpy, o zagadkowym przeznaczeniu (brama?). Niestety wykop nie objął całości tej konstrukcji (od strony wschodniej nie udało się dotrzeć do ściany łączącej w/w fundamenty), dlatego też, aby mieć pewność, z czym dokładnie mamy do czynienia należało w przyszłości otworzyć kolejny wykop umiejscowiony przed tym i zweryfikować posiadaną wiedzę (doszło do tego w 2007 r. oraz w kolejnych kampaniach archeologicznych).
 Wykopaliska 2006 na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie
Aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się sprawie umiejscowienia przelotu bramnego należało otworzyć obok dużego wykopu (w kierunku zach. bliżej dziedzińca) szereg wykopów sondażowych (tzw. odkrywek architektonicznych). Po osobistej interwencji udało mi się do tego pomysłu profesora przekonać i własnoręcznie mogłem się zabrać do kopania (był to warunek otwarcia odkrywek, ponieważ cała siła robocza była już wykorzystywana). Na szczęście znalazło się kilku entuzjastów zamku, którzy podali mi pomocną dłoń w tej ciężkiej pracy. Wysiłek opłacił się, ponieważ udało się odsłonić kolejne części fundamentu powiązane z zarówno z wyżej wymienionymi jak i ze wschodnim skrzydłem zamku XVII-sto wiecznego. Sondaże jednocześnie ukazały zakończenie skrzydła wschodniego tegoż zamku od strony północnej. Do tego częściowo zlokalizowano otwór mogący być przelotem bramnym zamku nowożytnego (sprawę wyjaśniono w 2007 r. i później).Badania archeologiczne na Zamku w 2006 r. - od lewej: prof. Leszek Kajzer (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego), Łukasz Popowski (Stowarzyszenie "Nasz Zamek"), Tomasz Olszacki (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego); Fot. Aleksander Andrzejewski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Zasadniczy wykop od wschodu sięgnął poziomu posadowienia fundamentu zamku, czyli na głębokość ok. 3 metrów od poziomu gruntu. Oprócz już wspominanych konstrukcji fundamentowych odnaleziono w nim wiele fragmentów ceramiki z różnych okresów (głównie nowożytnego), kafli piecowych, gwoździ, kości zwierzęcych i szkła. Drugi duży wykop założony w narożu izby stołowej sięgnął głębokości ok. 5,5 metra, dochodząc praktycznie do gruntów rodzimych. Potwierdził on wcześniej już znaną informację o tym, że pierwotne wzgórze zamkowe przysypane zostało przez kolejnych budowniczych olbrzymią ilością gliny. Spowodowało to, że fundamenty nie sięgały gruntów rodzimych i były bardziej podatne na niestabilność i pękanie (dowód na to znaleziono np. w fundamencie wieży kaplicznej, w wykopie od wschodu, w formie dużej szczeliny). Jako ciekawostkę można postrzegać fakt odnalezienia w wykopie fragmentu naczynia, które wstępnie można zaklasyfikować jako ceramikę posthusycką, nienotowaną wcześniej na Mazowszu. W wykopie tym, w najgłębszej części odkryto pozostałości znanego już wcześniej wczesnośredniowiecznego grodu kasztelańskiego. Pobrane zostały próbki zaprawy murarskiej z różnych części fundamentów, które przekazano do badania metodą radiowęglową. Chodziło o ustalenie zbliżonej datacji zarówno fundamentów zamkowych (pozostałość zamku książęcego), jak i reliktów na powierzchni ziemi. Pobrane zostały również próbki spalonego drzewa z warstw grodowych, aby i tu w miarę możliwości ustalić wiek tego założenia. (niestety wyniki okazały się niejednoznaczne). Wniosek natury ogólnej jaki płynął z tych wykopalisk był oczywisty - aby doprecyzować wyniki należało kontynuować prace w przyszłych sezonach (powiodło się w 2007, 2011, 2012 i 2013 r.)

Konserwacja, konferencja, zasypanie wykopów archeologicznych, ankieta

2006 r. przyniósł ze sobą jeszcze kilka dla zamku istotnych wydarzeń. Pierwszym z nich było wykoszenie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu z badań dr Kamińskiego, całej trawy i chwastów obficie porastających powierzchnię wzgórza. Ja zająłem się wytruciem samosiejek przerastających ściany i fundamenty zamkowe. Kolejne zagadnienie wiązało się z zasypaniem 2 wykopów archeologicznych sprzed 30 lat - po poprzednich wykopaliskach (tworzyły one tzw. niecki opadowe i tym samym zagrażały skarpom i murom zamkowym). Cała ziemia z wykopów z 2006 r. posłużyła do zasypania tych pozostałości po dawnych badaniach. Przez to wykopy z 2006 r. pozostały niezasypane. Należało tego dokonać transportując ziemię wiaderkami z terenu u podstawy wzgórza na jego powierzchnię. To wyczerpujące zajęcie  wykonywaliśmy w kilka osób przez przerwami ponad miesiąc.
Zabezpieczone mury zamku w Sochaczewie

Mury zachodniego skrzydła Zamku poddane konserwacji w 2006 r.

Bardzo ważnym wydarzeniem była kwestia konserwacji zagrożonych zawaleniem murów zamkowych (tzw. licowanie). Zgodnie z umową zawartą z dr Kamińskim przez cały okres wykopalisk wraz z pomocnikami gromadziłem zabytkową cegłę (wydobywaliśmy ją z wykopów archeologicznych, powierzchni wzgórza, fos, wałów oraz szerzej pojętych okolic zamku). Zgromadzona duża pryzma zabytkowego materiału została zabrana do Płocka, do konserwatorskiej firmy dr Kamińskiego (ta firma miała również przeprowadzić planowane licowanie), gdzie destrukty zostały wyczyszczone i odsolone. We wrześniu doszło na zamku do pierwszych od 1935/36 r. prac konserwatorsko-budowlanych. Zabytkowa, oryginalna cegła jest idealnym materiałem do uzupełniania starych murów, z racji takiej samej przepuszczalności wilgoci jak i podobnego składu chemicznego. Prace objęły uzupełnienie do lica znacznych ubytków powstałych na przestrzeni lat w 3 ścianach zamkowych. Od czasu tego licowania do dziś zbieramy i gromadzimy zamkową cegłę, czekając na kolejną konserwację murów. W trakcie wykopalisk przeprowadzona została przez mgr Joannę Kośnik, w ramach dialogu społecznego pierwsza ankieta wśród mieszkańców miasta, dotycząca kwestii zamku sochaczewskiego i zagadnienia jego ewentualnej odbudowy. Wynik był bardzo jednoznaczny:

92% ankietowanych wypowiedziało się za odbudową (w tym 12 % za częściową)

8% było za pozostawieniem obiektu w postaci trwałej ruiny

Dla zamku to nie był jednak jeszcze koniec ważnych wydarzeń na rok 2006. 26 października odbyła się w Sochaczewie organizowana przez Płockiego Konserwatora Zabytków i Urząd Miejski konferencja naukowa dotycząca koncepcji zagospodarowania zamku w Sochaczewie. W jej pierwszej, naukowej części, swoje referaty na temat obiektu wygłosili prof. L. Kajzer, prof. M. Brykowska oraz dr R. Kunkel. Konferencja miała wskazać możliwe kierunki działań w zakresie konserwacji ruin zamku. W trakcie drugiej części konferencji prezentowana była jedna z takich propozycji przygotowana przez M. Hryniewickiego. Według wielu niestety zupełnie nietrafiona. Wykreowany obiekt nie miał nic z wspólnego z historią zamku w Sochaczewie, z najnowszymi źródłami pisanymi jak i archeologicznymi.

wizja zamku M. Hryniewickiego
Nietrafiona koncepcja zagospodarowania ruin zamku wg. M. Hryniewickiego

Dodatkowo zastosowanie współczesnego uzupełnienia w tym przypadku również budziło wątpliwości. Do historycznego obiektu dodano jeszcze quasi gotycki zamek niski z murowanym mostem, wraz z szyją bramną ujętą w 4 wieże i ze znajdującym się obok wysokim donżonem (wszystkie wymienione  elementy zostały wykreowane). Projekt zakładał również obniżenie wzgórza oraz częściowe zasypanie zamkowych fos (jedynego elementu istniejącego od czasów grodu wczesnośredniowiecznego do dziś) na potrzeby parkingów. Dla odmiany na konferencji zaprezentowałem i omówiłem hipotetyczną rekonstrukcję zamku z XVII wieku. Powstała ona w oparciu o wyniki wszystkich dotychczasowych badań oraz po konsultacjach z dwojgiem historyków architektury-inż W.Wasiakiem i inż. A. Badowską. (rysownikiem był W. Wasiak). Omówiona rycina wskazała słabości wcześniej prezentowanego projektu, który wywołał dezaprobatę zabranych, a w efekcie został odrzucony, jako niemożliwy do realizacji.

Stowarzyszenie "Nasz Zamek"

Po konferencji powrócił zarzucony na jakiś czas temat powołania do życia lokalnej organizacji pozarządowej zajmującej się tematyką sochaczewskiego zamku oraz zgłębianiem i popularyzacją  historii Sochaczewa i ziemi sochaczewskiej. Już w trakcie badań archeologicznych i tuż po nich kształtować się zaczęła grupa sochaczewian, która wraz ze mną postanowiła założyć Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” (nazwa skrócona: Stowarzyszenie "Nasz Zamek"). Dokumenty rejestracyjne do KRS złożone zostały jeszcze w grudniu 2006 r.

Łukasz Popowski


© 2019 naszzamek.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i treści zawartych na stronie bez zgody właścicieli praw autorskich zabronione.