Ludzie Stowarzyszenia

Łukasz Popowski - Prezes Stowarzyszenia, sochaczewianin, absolwent L.O. im. F. Chopina, technik informatyk, ukończył magisterskie studia stacjonarne w Instytucie Historii na Uniwersytecie Łódzkim, broniąc pracę w Katedrze Historii Nowożytnej pt.: Zamek w Sochaczewie w XVI-XVIII w., aktualnie uczestnik Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawniej dyrektor biura zarządu w portalu „e-Sochaczew.pl”, konsultant konserwatorski i archeologiczny przy inwestycji zabezpieczenia Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie, a od 2015 r. asystent muzealny w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Jego zainteresowania badawcze w głównej mierze zasadzają się na szeroko pojętej kastellologii, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. Z niewiele mniejszą pasją zgłębia meandry historii Polski, chętnie w jej lokalnym wydaniu.  Pasjonuje go archeologia, historia architektury, a w szczególności konserwacja zabytków. Badacz dziejów Zamku w Sochaczewie. Autor kilku publikacji naukowych i popularno-naukowych poświęconych zabytkom miasta. Założyciel i prezes, istniejącego od 2006 r., Stowarzyszenia "Nasz Zamek". Wiceprezes Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego.

Konkretny pomysł na powołanie Stowarzyszenia zrodził się w 2006 r., w konsekwencji pierwszych od lat 70. XX w. badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym. Rok wcześniej udało mi się zainteresować ich przeprowadzeniem Władze Miasta oraz archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Przy okazji wykopalisk zebrała się, nieobojętna na los ruin Zamku, grupa sochaczewian, która w celu podjęcia działań ratowniczych dla zabytku postanowiła powołać do życia organizację pozarządową. Cele, które sobie postawiliśmy były różnorodne i nie dotyczyły jedynie pozostałości Zamku. Planowaliśmy również objąć opieką inne sochaczewskie zabytki, lobbować za odtworzeniem południowej pierzei Rynku oraz poprzez  popularyzację historii regionalnej, budować wśród sochaczewian tożsamość lokalną. Co ważne, wysoka frekwencja podczas uroczystości otwarcia zrewitalizowanych ruin Zamku w listopadzie 2013 r., jest dowodem, że przynajmniej częściowo udało nam się zbudować wśród mieszkańców zrozumienie, a często afirmację dla ambitnych celów Stowarzyszenia. Mimo zrealizowania planu minimum, czyli uratowania ruin Zamku, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić do przynajmniej częściowej odbudowy warowni, rewaloryzacji podzamcza oraz rewitalizacji historycznego centrum Sochaczewa.

Łukasz Popowski, grudzień 2013 r.


Alan Pszonczenko – Wiceprezes Stowarzyszenia. W moim przypadku impuls do założenia Stowarzyszenia był spowodowany negatywnym nastawieniem do wizji odbudowy Zamku w kanonie współczesnej architektury, która to możliwość pojawiła w samorządzie miejskim w 2006 r. Impuls ten zaowocował dużym zaangażowaniem z mojej strony oraz zrodził pasję do tego obiektu, który jest najstarszym oraz najwartościowszym zabytkiem Sochaczewa. Początkowo Stowarzyszenie "Nasz Zamek" było postrzegane jako grupa osób z utopijną wizją. Niejednokrotnie słyszeliśmy ironiczne komentarze, choćby kosząc trawę na dziedzińcu, czy zbierając i gromadząc zamkowe cegły, które finalnie  zostały wykorzystane do konserwacji ruin warowni. Na szczęście determinacja oraz włożona w zadanie praca po 8 latach zaowocowała tym, co może teraz podziwiać każdy mieszkaniec miasta. Przykład ten wyraźnie pokazuje jak wiele obywatele mogą zrobić sami, angażując się w działalność organizacji pozarządowych. Trzeba tylko chcieć i działać.

Alan Pszonczenko, grudzień 2013 r.


Łukasz Nonas – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Założenie Stowarzyszenia wiązało się ściśle z pracami archeologicznymi w 2006 r., a konkretnie zasypywaniem przez nas wykopów archeologicznych. Dla mnie członkostwo w Stowarzyszeniu w głównej mierze wiąże się z chęcią działania, podążaniem za ciekawym pomysłem, a także poznawaniem nowych przyjaciół. Wszystko to ma swoje korzenie w młodzieńczych latach spędzonych w harcerstwie, ale także na zwyczajnym podwórku przed blokiem. Cieszy mnie, że nasze pomysły na ratowanie ruin Zamku oraz wytrwałość w ich realizowaniu,  które pierwotnie były traktowane raczej jako rodzaj zabawy, przynoszą takie wspaniałe rezultaty. Działalność Stowarzyszenia „Nasz Zamek” uświadamia ile organizacje pozarządowe faktycznie mogą zdziałać,  nie tylko np. w sporcie, czy opiece społecznej, ale też dla kultury i zachowania dziedzictwa narodowego.  Oczywiście działania ratownicze dla tak istotnych jak ruiny Zamku zabytków mogą i muszą odbywać się dzięki wsparciu Władz samorządowych. Takie też wsparcie od początku naszej działalności uzyskiwaliśmy. Dla nas jednak równie ważna była akceptacja dla naszych działań ze strony społeczności lokalnej.

Łukasz Nonas, grudzień 2013 r.


Michał Kręcisz – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, sochaczewianin, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dyplomem licencjata administracji, a następnie studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego z dyplomem magistra zarządzania. Z racji wykształcenia nie są mu obce zagadnienia z dziedziny prawa, administracji, zarządzania, rachunkowości, ekonomii oraz finansów. Obecnie realizuje się zawodowo na stanowisku Starszego Specjalisty w Wydziale Zarządzania Mieniem w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Jego zainteresowania to sport (piłka nożna, boks, rugby), podróże, nowoczesne technologie (komputery i internet), dobra książka oraz motoryzacja.

W 2006 roku, podczas ciężkiej fizycznej pracy na sochaczewskim Wzgórzu Zamkowym, polegającej na zasypywaniu wykopów archeologicznych i ogólnym porządkowaniu terenu, poznałem Łukasza Popowskiego. Okazało się, że mieszkamy na tym samym sochaczewskim osiedlu. Do tej pory praktycznie się nie znaliśmy – był to więc początek naszej znajomości. Zobaczyłem pasję, zapał i zaangażowanie z jakimi Łukasz odnosi się do tych kilku zrujnowanych, ceglanych ścian na Wzgórzu w centrum naszego miasta i zostałem przez niego zarażony tematem sochaczewskiego Zamku. Mając to na uwadze oraz to, że zawsze interesowałem się historią Sochaczewa i po prostu nie lubię kiedy coś bez sensu niszczeje, wraz z kilkoma innymi kolegami i znajomymi postanowiliśmy formalnie powołać do życia Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. W ten sposób stałem się częścią tej wspaniałej grupy pasjonatów i ludzi, którym nie jest obojętne to co dzieje się w centrum naszego miasta z obiektem, który powinien być jego wizytówką, a dotychczas przez wiele lat był jedynie miejscem idealnym do zorganizowania tam wagarów lub pozyskania cegieł służących do postawienia ścianki działowej w piwnicy.

Podstawowym celem zawiązania się Stowarzyszenia było to, że chcieliśmy zainteresować ówczesne Władze Miasta tematem niszczejącego Zamku. Chcieliśmy być traktowani w poważny sposób, jako formalna organizacja, a nie tzw. „szarzy mieszkańcy”. Okazało się, że był to „strzał w dziesiątkę”, ponieważ udało nam się skupić na Zamku uwagę miejskich samorządowców. W dalszym okresie funkcjonowania Stowarzyszenia okazało się, że formalizacja naszej grupy znajomych była etapem niezbędnym do tego żeby nawiązywać kontakty, prowadzić rozmowy, lobbować i podejmować wiążące działania z różnego rodzaju podmiotami administracji państwowej, samorządowej oraz innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami. Pierwszym i najważniejszym celem statutowym Stowarzyszenia było podjęcie działań mających na celu niedopuszczenie do obsunięcia się Wzgórza Zamkowego i samych pozostałości Zamku. Po przeprowadzeniu specjalistycznych badań Wzgórza na zlecenie Urzędu Miejskiego, okazało się, że jego stan jest bardzo zły i grozi właśnie wspomnianą katastrofą. Podczas tegorocznej uroczystości otwarcia Zamku mieszkańcy Sochaczewa, mięli okazję przekonać się, że przy wydatnej pomocy wielu ludzi, instytucji i organizacji, których po prostu nie sposób w tym miejscu wymienić, Stowarzyszeniu i na to udało się znaleźć receptę. Jednakże jak mówi przysłowie „apetyt rośnie w miarę jedzenia” i tak też jest w przypadku naszego Stowarzyszenia. Postanowiliśmy „nie spoczywać na laurach” i podjąć działania mające na celu przynajmniej częściową odbudowę sochaczewskiego Zamku. Oczywiście w miarę możliwości naukowych i finansowych, ale co najważniejsze w historycznych formach. Jestem przekonany, że tak jak pierwszy cel Stowarzyszenia tak i ten uda się zrealizować. Oczywiście potrzeba do tego czasu i przychylności wielu podmiotów, a także dalszego zaangażowania i pasji członków Stowarzyszenia, ale o to akurat jestem spokojny.

Pomimo pojawiających się przez cały czas funkcjonowania Stowarzyszenia nieprzychylnych komentarzy, a także działań mających na celu pokrzyżowanie naszych planów (niestety takie też miały miejsce), o jedno jestem spokojny i jednego jestem pewien. W dniu 11 listopada 2013 r. mieszkańcy Sochaczewa, w tak licznej grupie uczestnicząc w otwarciu Wzgórza Zamkowego, w dobitny sposób pokazali, że sprawa Zamku w Sochaczewie nie jest im obojętna. Okazało się, że naprawdę bardzo dużo osób utożsamia się z tym miejscem i tą budowlą, co pokazuje, że cele jakie przyświecają działalności naszego Stowarzyszenia nie są im obce. Pokazuje to także jak ważna w życiu lokalnych społeczności jest rola tzw. trzeciego sektora. Tworzą go organizacje pozarządowe powstające z inicjatywy prywatnych osób, działające z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego, nie działające dla osiągnięcia zysku. Taką właśnie organizacją jest Stowarzyszenie „Nasz Zamek”.

Michał Kręcisz, grudzień 2013 r.


Tomasz Karolak - Członek Zarządu Stowarzyszenia, ukończył magisterskie studia stacjonarne w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jest asystentem muzealnym w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Dawniej zawodowo związany był z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Jest członkiem Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą oraz społecznym opiekunem zabytków. Był uczestnikiem licznych badań wykopaliskowych w kraju i za granicą. W Sochaczewie prowadził m.in. ratownicze badania archeologiczne reliktów dawnego murowanego ratusza miejskiego z końca XVIII – początku XIX w. oraz pozostałości dawnego kościoła i klasztoru dominikanek z 2. połowy XVIII – 1939 r. Jest inicjatorem prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasz Zamek” akcji Odbudujmy basztę!, czyli działań na rzecz wpisu do rejestru zabytków i restauracji tzw. baszty tatarskiej. Wraz ze Stowarzyszeniem LGD Nad Bzurą prowadzi działania na rzecz nowoczesnego i niekonwencjonalnego upamiętnienia ofiar wojny obronnej Polski 1939 roku, będąc jednym z twórców portalu internetowego Bohaterowie Bitwy nad Bzurą. Razem z Piotrem Stefaniakiem jest autorem nowatorskiej publikacji pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego.

Do Stowarzyszenia wstąpiłem, pragnąc pozytywnie zmieniać swą „małą Ojczyznę”, szczególnie w zakresie podejścia do ochrony dziedzictwa kulturowego. Cele organizacji stworzonej przez Łukasza Popowskiego, akcentując jako źródło tożsamości współczesnego Sochaczewa okresy Księstwa Mazowieckiego czy I Rzeczypospolitej, symbolizowanych  przez zaniedbane ruiny Zamku, nie zaś wydarzenia dwóch wielkich konfliktów zbrojnych XX wieku, których następstwem były przecież tylko śmierć, pożoga i zniszczenie większości zabytkowej substancji naszego miasta, wpisywały się idealnie w mój światopogląd. Z perspektywy czasu mogę uznać, że była to decyzja ze wszech miar słuszna, wszak „w kupie siła” – ta staropolska maksyma najlepiej chyba oddaje istotę działalności organizacji pozarządowych jako nieodłącznego elementu współczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którą nam przyznano w 2013 r., jest dla nas powodem do dumy oraz wyraźnym sygnałem, że ostatnie kilka lat nie było czasem zmarnowanym, a efekty działań Stowarzyszenia na polu kulturalnym, naukowym czy edukacyjnym są ważne nie tylko dla społeczności lokalnej, lecz służą również dziełu przywracania wiedzy o wspólnej historii, tradycji i spuściźnie mieszkańcom całego Mazowsza. Choć Zamek został uratowany, a tym samym jeden z głównych celów organizacji został zrealizowany, z pewnością nie jest to nasze ostatnie słowo. Coś się kończy, coś się zaczyna...

Tomasz Karolak, grudzień 2013 r.


Tomasz Olszacki – Członek honorowy Stowarzyszenia, archeolog, łodzianin. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, następnie, jako asystent, związany z tamtejszym Instytutem Archeologii, a od 2011 roku prowadzący własną działalność archeologiczną, aktualnie pn. Pracownia Archeologiczna „Trecento”. Pięciokrotny kierownik bądź współprowadzący badania archeologiczno-architektoniczne i architektoniczne na Zamku w Sochaczewie. W tym samym charakterze prowadził badania na zamkach w Besiekierach, Ćmielowie, Gołańczy, Koniecpolu-Chrząstowie, Pińczowie, Pyzdrach, Radzikach Dużych, Wyszogrodzie, Szydłowie oraz Płoninie koło Bolkowa. Autor i współautor ponad dwudziestu publikacji naukowych poświęconych głównie tematyce kastellologicznej, w tym monografii Zamku w Sieradzu pt. Zamek Królewski w Sieradzu dzieje - badania - architektura. Przygotowuje na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską poświęconą średniowiecznym rezydencjom królów polskich.Mirosław Adam Orliński – Członek honorowy Stowarzyszenia, prawnik, sochaczewianin. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od 2010 r. radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, od 2011 r. doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, gdzie przygotowuje pracę doktorską o tematyce samorządowej pt. Akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w polskim systemie źródeł prawa. Od 2012 r. prezes Forum Młodych Ludowców Powiatu Sochaczewskiego, zaś od 2013 r., prezes Forum Młodych Ludowców Województwa Mazowieckiego i członek Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców, a także członek Zrzeszenia Prawników Polskich i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej. Zdobywał doświadczenie zawodowe jako asystent Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz asystent w Gabinecie Politycznym Wicepremiera – Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Jako radny Sejmiku aktywnie działał na rzecz pozyskania środków na zabezpieczenie Wzgórza Zamkowego w Sochaczewie.


Małgorzata Kazur – Członek zwyczajny Stowarzyszenia, z wykształcenia socjolog, z zamiłowania fotograf. Absolwentka studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz magistrantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Przez lata związana zawodowo z Portalem Społeczności Sochaczewa "e-Sochaczew.pl", a także Radiem Sochaczew oraz tygodnikiem "Echo Powiatu", obecnie pracuje w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli jako Specjalista ds. promocji. Wieloletnia działaczka harcerska, przy Komendzie Hufca ZHP im. Żołnierzy II Batalionu 18 Pułku Piechoty w Sochaczewie. Jej zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętej społeczności lokalnej. Na gruncie tychże zainteresowań powstała jej praca licencjacka pt.: Portal Społeczności Sochaczewa "e-Sochaczew.pl" - analiza. Przeprowadzone, w ramach pracy, badanie dotyczyło budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na gruncie lokalnym. Nieukończona, jeszcze, praca magisterska również będzie związana z Sochaczewem, tym razem w kontekście tożsamości lokalnej - Tradycja jako czynnik kształtujący tożsamość społeczności lokalnej. Na przykładzie społeczności lokalnej Sochaczewa. Jej największą pasją, niezwiązaną z wykształceniem, jest fotografia, która powoli z hobby przeradza się również w źródło dochodu. Nie wyobraża sobie życia bez muzyki i komputera z dostępem do Internetu.

Po raz pierwszy ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” zetknęłam się już w roku 2007, kiedy to wraz z Łukaszem Popowskim, pracowałam nad pierwszą wersją strony internetowej „Naszego Zamku”. Poznałam wtedy cele, które Stowarzyszenie realizuje i poczułam, że losy naszego najważniejszego zabytku nie są mi obojętne. Zaowocowało to, nieco później, bo w roku 2011, moim zaangażowaniem się w organizację pierwszej edycji pikniku rodzinnego "Zawisza Czarny nad Bzurą – Sochaczewskie Spotkania z Historią". Kolejnym projektem, w którym brałam czynny udział, był „Dziennik archeologa”, zamieszczany na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na Portalu e-Sochaczew.pl podczas wykopalisk na Wzgórzu Zamkowym, przeprowadzonych w tym samym roku. Moim zadaniem było przygotowywanie codziennych relacji fotograficznych, obrazujących postęp prac. Od tego czasu stałam się „etatowym” fotografem Stowarzyszenia. Moje działania w „Naszym Zamku” nie ograniczają się, oczywiście, wyłącznie do robienia zdjęć, aktywnie pomagam podczas organizacji konferencji, czy kolejnych edycji naszego pikniku, przygotowuję grafiki, współprowadzę stronę internetową. Jestem osobą, dla której bardzo ważna jest nasza „mała ojczyzna”, dlatego też praca w Stowarzyszeniu daje mi wiele radości i, co najważniejsze, poczucie realnego wpływu na otaczającą nas rzeczywistość. Zakończona właśnie inwestycja na Wzgórzu Zamkowym pokazuje najlepiej, jak wiele są w stanie zrobić, dla swojego miasta, organizacje pozarządowe. My wiemy, że Sochaczew ma swój potencjał i chcemy go pokazać pozostałym mieszkańcom. Mam nadzieję, że to, co udało się zrobić do tej pory oraz to, co jeszcze, jako Stowarzyszenie, zrobimy sprawi, że sochaczewianie odbudują swoją tożsamość lokalną i zaczną być wreszcie dumni ze swojego miasta.

Małgorzata Kazur, grudzień 2013 r.


Łukasz WojtczakCzłonek wspierający Stowarzyszenia. Jestem grafikiem komputerowym, zarówno z zawodu jak i wykształcenia, prowadzę własną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest właśnie projektowanie graficzne. Z uwagi na charakter mojej pracy, byłem i jestem mocno wyczulony na wszelkie przejawy wizualnej dewastacji naszego krajobrazu i przestrzeni publicznej. Widząc więc szanse na dołożenie jednej cegiełki (jak się finalnie okazało tych dosłownych cegiełek przybyło całe mnóstwo) w odbudowie wizerunku naszego zdewastowanego przez lata zaniedbań miasta – postanowiłem czynnie włączyć się w działania Stowarzyszenia. Rezultatem tego było wykonanie trójwymiarowych rekonstrukcji sochaczewskiego Zamku (2009 r.), następnie budowa modelu 3d Baszty Tatarskiej (2010 r.), wirtualne odtworzenie południowej pierzei miejskiego Rynku (2011 r.) oraz wykonanie wizualizacji Klasztoru Dominikanek (2012 r.). Od 2009 roku odpowiadam również za szatę graficzną strony internetowej Stowarzyszenia.

Łukasz Wojtczak, luty 2015 r.


dr Marta Przygoda-Stelmach – Członek zwyczajny Stowarzyszenia, asystent muzealny w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, mieszkanka Gminy Brochów w powiecie sochaczewskim, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem ks. prof. Waldemara Graczyka, obroniła rozprawę doktorską „Brochów – dzieje polityczne i społeczeństwo od XVI do XIX wieku”. Jej badania koncentrują się na historii Mazowsza Zachodniego, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi sochaczewskiej. Na swoim koncie ma artykuły naukowe i referaty wygłaszane na konferencjach, dotyczące m. in. historii klasztoru i konwentu dominikanów w Łowiczu, bractwa kościelnego św. Rocha w Brochowie, czy proboszczów brochowskich. Jej największą pasją jest gromadzenie źródeł i wzmianek w publikacjach, które dotyczą jej małej ojczyzny. Jest autorką historycznego bloga pn. "Kronikarz Brochowski" oraz prezesem Stowarzyszenia "Konfraternia św. Rocha"